PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 202 – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
OD DNIA 25 MAJA 2020 ROKU

Procedura określa zasady organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom klas I-III korzystającym z opieki w szkole
w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

     I       Organizacja pracy

  1. Od dnia 25 maja 2020 r. szkoła organizuje dla uczniów klas I-III zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.
  2. Decyzję o przyjęciu dziecka na dostępne miejsca, na wniosek obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko,  podejmuje dyrektor szkoły, zgodnie z kryterium pierwszeństwa i przeprowadzoną ankietą w tym zakresie.
  3. W pierwszej kolejności z zajęć opiekuńczo – wychowawczych powinny korzystać te dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
    i zwalczaniem COVID-19.
  4. Liczba dzieci w grupie nie może być większa niż 11, gdyż jest uzależniona od powierzchni pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów
    + nauczycieli ).