Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 202 w Warszawie w okresie występowania stanu epidemii COVID-19

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony będzie w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020r. 
Termin dodatkowy: 7, 8 i 9 lipca 2020r.
Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 31 lipca. Szkoły otrzymają wtedy również zaświadczenia.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dyrektor powinien być poinformowany, że zdający choruje na alergie albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.
2. Na teren szkoły nie może przyjść osoba jeżeli przebywa w domu
z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, przynoszą własne słowniki, które przed egzaminem będą sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego.
7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
8. W czasie egzaminu w szkole nie będą wydawane żadne posiłki.