ORGANIZACJA KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI PROWADZĄCYMI ZAJĘCIA EDUKACYJNE
ORAZ WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 202 W WARSZAWIE

 1. Od 25 maja 2020r. na terenie szkoły organizuje się konsultacje dla uczniów klasy VIII, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 2. Konsultacje na terenie szkoły nie zastępują zajęć lekcyjnych.
  Dla wszystkich uczniów klasy VIII zapewnia się realizację zajęć
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Dla uczniów klas IV-VII konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej rozpoczną się dnia 1 czerwca 2020r. Wszyscy uczniowie klas IV-VII mają w dalszym ciągu zapewnioną realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 4. Uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującymi  na terenie Szkoły Podstawowej nr 202
  w Warszawie umieszczonymi na stronie internetowej placówki oraz do przestrzegania reżimu sanitarnego i stosowania się do zasad obowiązujących na terenie placówki.
 5. Rodzic/opiekun prawny ucznia składa w wyznaczonym terminie deklarację woli uczestnictwa jego dziecka w konsultacjach. O terminie składania deklaracji informują rodziców wychowawcy klas poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS.

Lista dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych
w procesie rekrutacji
na rok szkol. 2020/2021