Życzenia Dyrektora szkoły

List Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na zakończenie roku szkolnego

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i koniecznością zachowania reżimu sanitarnego, zakończenie roku szkolnego 26.06.2020r. nie ma charakteru szkolnej uroczystości. Odbywają się spotkania uczniów poszczególnych klas z  wychowawcami na terenie boiska szkolnego,
a w przypadku opadów deszczu: w budynku szkoły i hali sportowej.

 1. Na terenie szkoły mają zastosowanie wytyczne Ministerstwa Zdrowia
  i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wewnątrzszkolne procedury zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 2. Pożegnanie uczniów klasy VIII odbywa się w sali gimnastycznej
  z udziałem uczniów klas VII.
 3. Ruch uczniów na terenie placówki odbywa się według harmonogramu.
 4. Do budynku szkoły mogą wejść tylko uczniowie.
 5. Wszyscy uczniowie mają obowiązek posiadania maseczki lub chusty zasłaniającej nos i usta.
 6. Należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.
 7. Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna prawnego dziecka na terenie boiska szkolnego pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur i stosowania się do poleceń pracowników szkoły.
 8. Dn. 26.06. 2020r. na teren szkoły można wejść nie wcześniej
  niż 10 minut przed wyznaczoną godziną spotkania, należy pamiętać
  o zachowaniu odpowiedniego dystansu.
 9. W dniu zakończenia roku szkolnego nie ma możliwości odbioru rzeczy z szafek uczniowskich, nie wolno też wchodzić do szatni.
 10. Odbiór rzeczy z szafek i zwrot kluczy będzie możliwy w dniach: 22, 23
  i 24 czerwca 2020r. w godzinach: 9:00 – 14:00. Osoba zgłaszająca się po swoje rzeczy musi przynieść torbę, a także podać pracownikowi szkoły klucz i nr szafki.
 11. Z powodu panującego w kraju zagrożenia epidemicznego obecność ucznia w dniu zakończenia roku szkolnego nie jest obowiązkowa.
 12. Świadectwa promocyjne będzie można odebrać od dnia 29 czerwca do dnia 3 lipca br. w godzinach: 9:00 – 14:00

Klasa 7ab i 8a
otwórz ->
harmonogram

Klasy 1 – 3
otwórz -> plan
otwórz -> harmonogram

Klasy 4 – 6
otwórz -> plan
otwórz -> harmonogram

Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 202 w Warszawie w okresie występowania stanu epidemii COVID-19

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony będzie w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020r. 
Termin dodatkowy: 7, 8 i 9 lipca 2020r.
Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 31 lipca. Szkoły otrzymają wtedy również zaświadczenia.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dyrektor powinien być poinformowany, że zdający choruje na alergie albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.
2. Na teren szkoły nie może przyjść osoba jeżeli przebywa w domu
z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, przynoszą własne słowniki, które przed egzaminem będą sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego.
7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
8. W czasie egzaminu w szkole nie będą wydawane żadne posiłki.

Harmonogram oddawania książek