Aktywna tablica

Po złożeniu wniosku i zaakceptowaniu go przez organ prowadzącym od roku szkolnego 2018/2019 , nasza szkoła bierze udział  w projekcie rządowym Aktyna Tablica. Celem udziału jest realizacja zadań współczesnej szkoły takich jak:
– rozwijanie u uczniów i nauczycieli kluczowych kompetencji z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej,
– przygotowanie uczniów do życia  w społeczeństwie informacyjnym,
– wprowadzanie innowacji pedagogicznych w trakcie trwania programu,
– dążenie do unowocześniania szkoły na miarę XXI wieku.

Zrealizowane zadania programu:

 1. Wyznaczenie koordynatora oraz zespołu wspierającego pracę nauczycieli oraz dyrektora podczas realizacji projektu .
  – powołanie przez dyrektora szkoły koordynatora i zespołu wspierającego :
  e-koordynator: Paulina Kwiatkowska
  członkowie zespołu: Joanna Michalak, Jadwiga Szmigiel, Barbara Kowalska, Karolina Kaczmarek

2. Ustalenie zasad pracy i opracowania planu pracy zespołu koordynującego wdrażanie nowych technologii.

3. Stworzenie zakładki „Aktywna Tablica” na stronie internetowej szkoły.

4. Przeprowadzenie wewnątrzszkolnego szkolenia „Efektywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu” .

5. W ramach współpracy międzyszkolnej przeprowadzono dwie lekcje otwarte:

– Matematyka w klasie 5 22.01.2019
Temat: Podsumowanie wiadomości o czworokątach.

– Edukacja wczesnoszkolna klasa 3 11.03.2019
Temat: Ortografia na wesoło – utrwalenie pisowni wyrazów z „h- ch”

6.  Udostępnianie scenariuszy lekcji na stronie internetowej naszej szkoły jako formy dzielenia się rozwiązaniami i doświadczeniami pracy z TIK.

7. Wykorzystanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej (TIK) na zajęciach edukacyjnych, godzinach wychowawczych  oraz opiekuńczo wychowawczych w świetlicy szkolnej.

8. Przedstawienie dla organu prowadzącego sprawozdania z realizacji założeń programowych.

Zespół koordynujący wdrażanie TIK wraz z innymi nauczycielami systematycznie realizował zadania programowe związane z Aktywną Tablicą. Dzięki temu programowi uzyskaliśmy dodatkowo dwie tablice multimedialne, co zwiększyło dostępność do nowych technologii większej grupie nauczycieli i uczniów i pozwoliło na prowadzenie zajęć edukacyjnych z użyciem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej. Obecnie szkoła posiada pięć tablic multimedialnych  oraz w pracowni informatycznej projektor.

            W ramach realizacji programu nauczyciele tworzyli nowoczesne scenariusze lekcji, które się stały również formą dzielenia się doświadczeniem. Podczas pracy z tablicą multimedialną wykorzystano takie sposoby jak:

 • Pisanie, rysowanie, malowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie),
 • Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych,
 • Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym,
 • Przygotowywanie scenariuszy lekcji z teorią, ćwiczeniami praktycznymi
  i multimedialnymi materiałami uzupełniającymi,
 • Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie,
 • Korzystanie z podręczników i ćwiczeń multimedialnych udostępnianych przez wydawnictwa,
 • Tworzenie wspólnie z uczniami gier edukacyjnych, zabaw, krzyżówek itp.

            Dzięki TIK możemy pełniej i efektywniej realizować misję szkoły nowoczesnej. TIK daje możliwość lepszych warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju i nauki. Zapewnia wychowanie ucznia aktywnego i ciekawego świata. Daje możliwość uczestnictwa w dodatkowych, ciekawych i atrakcyjnych zajęciach. Dzięki TIK lepiej przygotowujemy uczniów do nauki na wyższych etapach kształcenia i do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie pełnym nowych i ciągle zmieniających się technologii informacyjnych.

            Nauczyciele dzięki stosowaniu narzędzi TIK poznali sposoby na optymalizację swojej pracy oraz na aktywizację dzieci w procesie dydaktycznym. Tablice jako realna pomoc dydaktyczna zmobilizowały nauczycieli do poszukiwań ciekawych rozwiązań i form pracy.

Zajęcia z wykorzystaniem tablic interaktywnych mają wpływ na:
– lepszą koncentrację oraz współpracę między uczniami,
– zwiększenie zaangażowanie na lekcji,
– większe skupienie na trudniejszych zadaniach dzięki możliwości podkreślania treści różnymi kolorami,
– łatwiejszą i szybszą wymianę materiałów i informacji między nauczycielami,
– efektywniejszą organizację zajęć podsumowujących poznane wiadomości.

Dzieci bardzo chętnie brały udział w lekcjach, w których były wykorzystywane narzędzia TIK. Dzięki różnym filmom, zadaniom z ciekawą grafiką, przyswajały szybciej wiedzę, a różne gry edukacyjne pozwoliły nawet słabszym uczniom zrozumieć i utrwalić materiał.

            Nasza szkoła przystąpiła do programu Aktywna Tablica z dużym opóźnieniem spowodowanym długim terminem realizacji zamówienia tablic multimedialnych. Nastąpiło to dopiero w listopadzie 2018 roku. Pierwsze przywiezione tablice okazały się uszkodzone, a następne posiadały usterki, na których naprawę trzeba było czekać nawet kilka dni. Pełną sprawność sprzęt uzyskał w grudniu 2018 roku.

Brak Internetu w każdej części szkoły oraz brak potrzebnego sprzętu uniemożliwił realizację zadań z TIK w wymiarze 5 godzin tygodniowo w każdym oddziale.

Wnioski:
– szybsze doprowadzenie Internetu światłowodowego w szkole,
– zwiększenie ilości projektorów (rzutników), ekranów oraz tablic interaktywnych,
– sfinansowanie zakupu programów edukacyjnych.