Regulamin naboru do klasy sportowej

Regulamin naboru DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU MINI-PIŁKI KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT ORAZ MINI-PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 1. Podstawa prawna:
  1) Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232)
  2) Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017r. w sprawie oddziałów sportowych i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. poz. 671)

  3) Statut Szkoły Podstawowej nr 202 w Warszawie

 2. Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania klas sportowych, a także obowiązków uczniów oraz ich rodziców.
 3. Do klasy sportowej o specjalności mini-piłka koszykowa dziewcząt oraz mini-piłka nożna chłopców przyjmuje się absolwentów klas trzecich szkół podstawowych.
 4. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem nauczania obowiązującym w szkole podstawowej.

Klasa sportowa oprócz czterech godzin przewidywanych podstawy programowej  wychowania fizycznego, realizować będzie sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu mini-piłki koszykowej oraz mini-piłki nożnej (Program własny wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu mini-piłki koszykowej dziewcząt oraz mini-piłki nożnej chłopców).

 1. Uczeń, ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej, przystępuje do testu sprawności fizycznej. Warunkiem przystąpienia do tego testu jest przedłożenie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz podpisanego przez rodziców (opiekunów prawnych) oświadczenia.
Rozdział II
Zasady rekrutacji
 1. Kandydata powinien charakteryzować:
  – bardzo dobry stan zdrowia
  – wysoki poziom sprawności fizycznej
  – pozytywne wyniki w nauce i zachowanie odpowiadające sylwetce sportowca
  – zdolność łączenia nauki ze sportem
  – zainteresowania sportowe.
 2. Kandydatami na uczniów do klasy sportowej mogą zostać:
  – uczniowie, którzy ukończyli klasę trzecią i otrzymali promocję do klasy czwartej,
  – uczniowie zamieszkali w obwodzie oraz poza obwodem szkoły,
 3. Procedura przyjęcia do klasy sportowej.

Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna analizuje:

 • wnioski o przyjęcie do klasy sportowej
 • opinię o stanie zdrowie kandydata wystawioną przez lekarza medycyny sportowej
 • zgodę rodziców na przeniesienie dziecka do klasy sportowej i na udział
  w zawodach sportowych oraz obozach sportowych,
 • pisemne oświadczenia zezwalające na udział w testach sprawności
 • osiągnięcia edukacyjne: pod uwagę brane są również wyniki nauczania i zachowania z I semestru III klasy,
 • wyniki testów sprawności fizycznej opisane w „Zestawie testów sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej kwalifikujących do klasy sportowej o profilu mini-piłki koszykowej dziewcząt oraz mini-piłki nożnej chłopców w Szkole Podstawowej nr 202 w Warszawie”(załącznik nr 1)

Decyzję o przyjęciu do klasy sportowej podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu
z komisją rekrutacyjno – kwalifikacyjną.

Rozdział III
Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony wniosek o przyjęcie do klasy sportowej.
 2. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu, wystawione przez lekarza medycyny sportowej.
 3. Świadectwo ukończenia klasy trzeciej.
 4. Jedno zdjęcie podpisane na odwrocie.

Brak któregokolwiek z ww. dokumentów wyklucza z udziału w rekrutacji.

Rozdział IV
Testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej

Kandydaci do klasy sportowej przystępują do testu sprawności fizycznej po uzyskaniu wstępnej akceptacji dyrektora szkoły oraz szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej, która przeprowadza poniżej wymienione próby sprawnościowe:

Testy sprawności fizycznej ogólnej (dziewczęta oraz chłopcy)

 1. Bieg na 60 m
 2. Skok w dal z miejsca na materac
 3. Rzut piłeczką palantową na odległość
 4. Bieg zwinnościowy 4x10m wg Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej

Testy sprawności fizycznej specjalnej (dziewczęta)
– rzuty do kosza
– slalom z kozłowaniem na czas

Testy sprawności fizycznej specjalnej (chłopcy)
– uderzenia piłki do celu [pkt]; Sprawność Fizyczna Specjalna Testy; J. Talaga; s 25
– slalom [s], Sprawność Fizyczna Specjalna Testy; J. Talaga; s.63

W poszczególnych próbach kandydaci uzyskują punkty do klasyfikacji ogólnej.

Rozdział V
Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna
 1. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powoływana jest przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 202 w Warszawie.
 2. W skład komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej wchodzą nauczyciele wychowania fizycznego.
 3. Komisja :
  – przeprowadza testy sprawności ogólnej i specjalnej
  – sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.
Rozdział VI
Ogłoszenie listy przyjętych do klasy sportowej
 1. Do klasy sportowej przyjętych zostanie min. 20 uczniów (10 dziewcząt i 10 chłopców), a max. 28 uczniów (14 dziewcząt i 14 chłopców), którzy uzyskali największa ilość punktów w teście sprawności fizycznej oraz otrzymali pozytywną opinię szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej.
 2. Na podstawie opinii szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej sporządzona zostanie lista uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej.
 3. Uczniowie zakwalifikowani do klasy sportowej do końca lipca muszą dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty (świadectwo ukończenia III klasy).
 4. Decyzję o przyjęciu do klasy sportowej podejmuje dyrektor szkoły.
 5. Rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje możliwość wniesienia odwołania
  od decyzji na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych do klasy sportowej.
 6. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
Rozdział VII
Obowiązki ucznia klasy sportowej
 1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w regulaminie
  i statucie szkoły.
 2. Uczeń klasy sportowej powinien dbać o aktualność badań lekarskich.
 3. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestniczenia w zawodach sportowych,
  do których zostanie powołany jako reprezentant szkoły.
 4. Za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce uczniowie klasy sportowej  na wniosek trenera w porozumieniu z wychowawcą, za zgodą rady pedagogicznej mogą zostać tymczasowo zawieszeni w prawach ucznia klasy sportowej (realizacja tylko 4 godzin wychowania fizycznego wynikających z podstawy programowej) przez dyrektora szkoły.
 5. W przypadku braku poprawy, za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce uczniowie klasy sportowej  na wniosek trenera w porozumieniu z wychowawcą, za zgodą rady pedagogicznej mogą zostać przeniesieni przez dyrektora szkoły do klasy równoległej ogólnej. W przypadku uczniów spoza rejonu szkoły rodzic zobowiązany jest do przeniesienia dziecka do szkoły rejonowej.
 6. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela w porozumieniu z wychowawcą
  i za zgodą rady pedagogicznej mogą zostać przeniesieni przez dyrektora szkoły
  do klasy równoległej ogólnej. W przypadku uczniów spoza rejonu szkoły Rodzic zobowiązany jest do przeniesienia dziecka do szkoły rejonowej.
 7. Na wniosek trenera w porozumieniu z wychowawcą, za zgodą rady pedagogicznej, uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, mogą zostać przeniesieni przez dyrektora szkoły do klasy równoległej ogólnej. W przypadku uczniów spoza rejonu szkoły rodzic zobowiązany jest do przeniesienia dziecka do szkoły rejonowej.
 8. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych
  w  powyższym  regulaminie.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
 1. W przypadku wolnych miejsc w klasie sportowej decyzję o dodatkowym postępowaniu rekrutacyjnym podejmuje dyrektor szkoły.

Regulamin zatwierdzony decyzją  Rady Pedagogicznej w dniu 05.02.2015 r., wchodzi  w życie z dniem zatwierdzenia.

Załączniki do regulaminu:

 1. „Zestaw testów sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej do klasy sportowej o profilu mini-piłki koszykowej dziewcząt oraz mini-piłki nożnej chłopców w Szkole Podstawowej nr 202 w Warszawie.
 2. Wzór wniosku o przyjęcie do klasy sportowej.

Załącznik 1

Załącznik 2