Procedury dotyczące przebiegu egzaminu ósmoklasisty

ZASADY ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 202 W WARSZAWIE
W OKRESIE WYSTĘPOWANIA STANU EPIDEMII COVID-19

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony będzie w dniach 25, 26 i 27 maja 2021r. 
Termin dodatkowy 16, 17, 18 czerwca 2021 roku.

I. 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzic ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły, że jego dziecko przystępujące do egzaminu ósmoklasisty ma alergię ( że kichanie lub kaszel nie są objawem
COVID )
2. Na teren szkoły nie może przyjść osoba jeżeli przebywa w domu
z osobą w izolacji
w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Na egzamin uczniowie przychodzą z własnym długopisem lub piórem piszącym na czarno i z linijką na egzamin z matematyki.
5. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy:
– telefonów komórkowych,
– książek,
 -maskotek, itp.